REGULAMIN ENDORFINA MUSIC CLUB

1. Regulamin obowiązuje na terenie ENDORFINA MUSIC CLUB w Piasecznie 05-500, przy ulicy Puławskiej 30A.
2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich osób przebywających na terenie ENDORFINA MUSIC CLUB, co oznacza że osoby te zobowiązane są stosować się do jego postanowień i poprzez wejście do klubu akceptują jego postanowienia.
3. Nad przestrzeganiem postanowień regulaminu czuwa ENDORFINA MUSIC CLUB, jego pracownicy oraz Ochrona Klubu, co oznacza, że osoby przebywające w ENDORFINA MUSIC CLUB zobowiązane są do stosowania się do poleceń wyżej wymienionych osób.
4. Na terenie ENDORFINA MUSIC CLUB obowiązuje całkowity zakaz:
 • wnoszenia własnej żywności, własnych napojów, w szczególności napojów alkoholowych,broni i niebezpiecznych przedmiotów, 
 • posiadania i spożywania środków odurzających lub psychotropowych, z wyłączeniem napojów alkoholowych i papierosów, 
 • nieobyczajnego zachowania, 
 • wynoszenia napojów poza teren klubu i spożywania ich poza siedzibą klubu, 
 • zanieczyszczania i zaśmiecania klubu, 
 • niszczenia mienia należącego do klubu i innych osób,
 • wchodzenia w pomieszczeń klubu nie przeznaczonych do celów imprezy, 
 • rzucania wszelkimi przedmiotami i zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, 
 • sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Zarządu klubu, 
 • fotografowania oraz rejestracji audio-wizualnej imprezy bez zgody Zarządu klubu, 
 • wchodzenia na teren imprezy ze zwierzętami, 
 • naklejania nalepek na terenie klubu oraz malowania po ścianach, 
 • wchodzenia i zakładania nóg na stoły oraz bary
5. ENDORFINA MUSIC CLUB zastrzega sobie prawo wyproszenia osób, które przysypiają, śpią bądź których zachowanie sugeruje na znaczne upojenie alkoholowe. 
6. Zabrania się przebywania na terenie klubu w okryciach wierzchnich. Goście ENDORFINA MUSIC CLUB mogą skorzystać z szatni klubu. W okresie jesienno – zimowym korzystanie z szatni jest obowiązkowe. Zakazuje się pozostawiania wierzchniego okrycia na kanapach czy innych miejscach w klubie do tego nie przeznaczonych. Szatnia jest płatna 2 zł. Swoje okrycie należy przekazać szatniarzowi, który wyda odpowiedni numerek. Numerek jest podstawą do odebrania swojej garderoby. Opłata za zgubiony lub zniszczony numerek to koszt 20zł. W sytuacji zgubienia lub zniszczenia numerka odzyskanie okrycia może nastąpić dopiero gdy wszyscy uczestnicy imprezy zabiorą swoje okrycia. 
7. Obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego wchodzenia na teren szatni. Osoba pracująca w szatni ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni. Pracownik szatni nie ponosi odpowiedzialności za pozostawinie cennych rzeczy w szatni. ENDORFINA MUSIC CLUB nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki oraz w miejscu do tego nie przeznaczonym. Rzeczy pozostawione w szatni przetrzymujemy 7 dni. Po upływie tego czasu rzeczy oddawane są na cele charytatywne. 
8. Prawo wstępu na imprezę mają:
 • osoby powyżej 18-go roku życia, posiadające dowód tożsamości potwierdzający wiek, które posiadają ważny bilet wstępu lub zaproszenie. W uzasadnionych przypadkach obsługa Klubu może poprosić gości o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym wiek; 
 • osoby posiadające imienne Karty Klubowe; 
 • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów publicznych posiadający ważną kartę klubową lub zaproszenie/akredytację, 
 • przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Klubu
9. W przypadkach wskazanych przez klub prawo wstępu na imprezę mają osoby niepełnoletnie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub zaproszenia oraz podpisaną zgodą rodzica. (zgoda do pobrania na stronie www.clubendorfina.pl).
10. Obsługa Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do Klubu każdej osobie bez podawania przyczyny.
11. Na imprezy organizowane przez klub wstępu nie mają:
 • osoby w wieku szkolnym i licealnym, także w sytuacjach gdy będą przebywały w towarzystwie osób w wieku powyżej 21 lat i będą z tymi osobami spokrewnione;(wyjątek stanowią imprezy dedykowane do tej grupy wiekowej),
 • osoby zachowujące się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i etycznymi, 
 • osoby niestosownie ubrane, 
 • osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 
 • osoby agresywne bądź sugerujące swoją postawą i wyglądem agresywne podejście, których obecność może stworzyć sytuacje niebezpieczne bądź wzbudzać poczucie zagrożenia dla innych osób przebywających w klubie; 
 • osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
12. Pierwszeństwo wstępu do Klubu mają osoby posiadające Kartę Klubową. Selekcjoner może odmówić właścicielowi Karty Klubowej wstępu do Klubu w sytuacji wymienionej w punkcie 11. Karta Klubowa jest imienna i nie może być przekazywana osobie trzeciej.
13. Opłata za wejście do Klubu pobierana jest w gotówce lub za pomocą karty i nie jest ona zwracana w przypadku wyjścia z Klubu. Zakupionego biletu po wejściu na imprezę nie wolno udostępniać innej osobie. Zwrot biletu zakupionego w ENDORFINA MUSIC CLUB może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach, w tym spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie klubu.
14. Rezerwacja loży lub stolika wiążę się z przedpłatą. W przypadku rezerwacji koniecznym jest ustalenie szczegółów z Zarządem Klubu. W sytuacji kiedy goście spóźnią się ponad 15min na ustaloną godzinę rezerwacji, rezerwacja przepada. Rezerwacje loży przyjmujemy pod numerem telefonu: +48 534 728 000, lub po przez portal społecznościowy facebook.
15. Pracownicy Klubu, w tym przedstawiciele Agencji Ochrony są uprawnieni do:
 • sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie (tj. biletu lub karty wejściowej) a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania do opuszczenia imprezy, 
 • do wylegitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 
 • przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 4, 
 • do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem.
16. ENDORFINA MUSIC CLUB ma prawo wyprosić, a w razie stawiania oporu usunąć z terenu klubu osoby, które swoim zachowaniem naruszają niniejszy Regulamin a także osoby mogące zanieczyścić ubrania innych osób lub wzbudzające odrazę brudem i niechlujstwem, osoby agresywne lub których zachowanie stanowi zagrożenie dla osób i mienia w Klubie, bez obowiązku zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet.
17. ENDORFINA MUSIC CLUB ma prawo nie wpuścić na imprezę osób odmawiających:
 • poddania się czynnościom sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie, 
 • wylegitymowania się w celu ustalenia ich wieku, 
 • przedstawienia zawartości bagaży i odzieży, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 4, 
18. ENDORFINA MUSIC CLUB zastrzega sobie  prawo do odmowy wpuszczenia gości na imprezę, gdy w klubie znajduje się taka ilość osób, że wpuszczenie kolejnych może spowodować niemożliwość zapewnienia przez Klub odpowiedniego bezpieczeństwa, porządku i komfortu na jego terenie.
19. Osoba przebywająca na terenie klubu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jego winy.
20. Uczestnictwo w imprezi, dokonanie opłaty za wstęp jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez ENDORFINA MUSIC CLUB wizerunku uczestnika w fotorelacji i nagraniach filmowych oraz dźwiękowych z imprezy. Niniejsza zgoda obejmuje prawo wykorzystania i udostępniania przez ENDORFINA MUSIC CLUB w sposób komercyjny fotografii, filmów, nagrań dźwiękowych z wizerunkiem Uczestnika do celów marketingowych, w szczególności poprzez umieszczenie zdjęć i nagrań na stronach internetowych, mediach społecznościowych (przykładowo: Facebook, Instagram), jak również ich publiczne udostępnienie i odtwarzanie na materialnych nośnikach znajdujących się w klubie. 
21. Uczestnicy imprezy w każdym czasie mają prawo odwołać zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez ENDORFINA MUSIC CLUB.
22. ENDORFINA MUSIC CLUB zastrzega sobie prawo rozpowszechniania zdjęć, na których widnieją Uczestnicy imprezy bez ich zgody, jeżeli ich wizerunek stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza co jest zgodne z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90, poz. 631)
23. Klub jest czynny w piątki i soboty od godziny 21:00 oraz w niedzielę, środy, czwartki od godziny 18:00 . O zamknięciu lokalu i innych godzinach otwarcia decyduje Zarząd Klubu.
24. Na sali głównej klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Możliwość palenia obowiązuje jedynie w miejscu do tego przeznczonym.
25. ENDORFINA MUSIC CLUB zastrzega sobie prawo do usuwania szklanek i butelek pozostawionych na konsoli, lub w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.
26. Obsługa Klubu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
27. Każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie Policji. Jednocześnie w przypadku tych osób będzie miał zastosowanie zakaz wstępu do Klubu.
28. Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Zarząd Klubu.
29. Skargi i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej.
30. Niniejszy Regulamin obowiązuje do dnia jego odwołania.